සවන් මී

01. ළංකා ළංකා
This text will be replaced by the flash music player.

02. සෙංකඩගලපුර දළදා බුදු රැස්
This text will be replaced by the flash music player.

03. දකුණ නැගෙනහිර
This text will be replaced by the flash music player.

04. සුදට සුදේ
This text will be replaced by the flash music player.

05. පුන්සඳ එළියයි
This text will be replaced by the flash music player.

06. පුරුතුගීසී කාරයා
This text will be replaced by the flash music player.

07. කටේ කිරි සුවඳ
This text will be replaced by the flash music player.

08. මල් ගොමු ගුමු ගුමු
This text will be replaced by the flash music player.

09. සක්විති කිත් රැස්
This text will be replaced by the flash music player.

10. පව් කළ දැයෙක
This text will be replaced by the flash music player.

11. සකල කලා ලොව
This text will be replaced by the flash music player.

12. සෑසී ලෝ හිමි
This text will be replaced by the flash music player.

13. මෙ ලොවට එන විට
This text will be replaced by the flash music player.

14. හෙළ උරුමය රැකුමේ
This text will be replaced by the flash music player.